Prohlášení o ochraně osobních údajů
Dostali jste od nás listovou zásilku a chcete si ověřit, jaká data o Vás uchováváme? Pokud máte dopis před sebou, použijte tuto aplikaci: GDPR ověřování.
Pokud před sebou listovní zásilku nemáte, napište nám dopis či email na adresu:
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o. p. s.
K Fialce 399/46
155 00 Praha 5
Česká republika
Tel: 226 258 101
nebo na e-mailu: pomahame@helppes.cz
V průběhu 10 dní od nás dostanete odkaz.
1. Základní pojmy
Osobní údaj je každá informace o fyzické osobě (subjektu údajů), na základě které lze fyzickou osobu identifikovat.
Subjektem údajů je žijící fyzická osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají. Subjektem údajů ve smyslu GDPR není právnická osoba a na údaje, které jsou zpracovávány o právnické osobě se tedy GDPR nevztahuje, protože údaje vztahující se k právnické osobě nejsou osobními údaji. GDPR nevztahuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách.
Správce a zpracovatel
Jak správce, tak i zpracovatel jsou právnické, případně fyzické osoby, které nakládají s osobními údaji.
Správce (v tomto případě Helppes o.p.s.) je tím, v jehož „prospěch“ jsou osobní údaje zpracovány. Proto je správce za jejich zpracování vždy primárně odpovědný. Správce rozhoduje o účelu, způsobu, rozsahu a prostředcích, jakými budou osobní údaje zpracovávány.
Zpracovatel (v tomto případě Helppes o.p.s. a subjekty, které Helppes o.p.s. zpracováním pověří) je oproti tomu osobou, která zpracování osobních úkonů provádí na základě pokynů (pověření) a ve prospěch správce. Mezi správcem a zpracovatelem vzniká smluvní vztah. Primárně odpovědným ve vztahu k subjektu údajů je vždy správce, nikoliv
zpracovatel, nicméně v některých případech se subjekt může obrátit ke zpracovateli přímo.
2. Obecně
Helppes o.p.s. zpracovává a uchovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy – tzn. se zákonem č 101/2000 Sb. a s účinností od 25. května 2018 také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/ 679 ze dne 27. dubna 2016.
3. Jaké osobní údaje zpracováváme?
Mezi osobní údaje, se kterými pracujeme, patří:
• Jméno
• Adresa
• E-mailová adresa (pokud je poskytnuta)
• Telefonní číslo (pokud je poskytnuto)
• Datum narození (pokud je poskytnuto)
• IČO a DIČ (pokud byly poskytnuty)
• Číslo bankovního účtu (pokud bylo poskytnuto)
• Způsob získání Vašich údajů
• Poskytování Vašich osobních údajů je dobrovolné. Z nařízení jiné normy však musíme Vaše osobní údaje v některých případech uchovávat. Například pokud nám poskytnete finanční dar, je naší povinností tento fakt uchovat deset let v našich účetních záznamech.
4. Jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno?
Helppes o.p.s. používá Vaše osobní údaje pro následující účely:
• Pro zpracování darů
• Pro komunikaci s dárci
• Pro informování o našich projektech a jejich výsledcích
• Pro vyřízení Vašich žádostí či dotazů
• Pro získání zpětné vazby
• Pro úpravu Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv v souladu s normami upravující ochranu osobních údajů. Například abychom Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům.
• Pro plnění povinností vyplývajících z platných právních norem
5. Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?
Vaše osobní údaje sdílíme s několika málo třetími stranami. Těmi to třetími stranami jsou:
• poskytovatelé služeb, pro které je nutné mít přístup k Vašim osobním údajům pro poskytování služeb (a to včetně poskytovatelů, kteří pro nás zpracovávají osobní údaje v našem zastoupení pro účely informování dárců, ukládání a úprava dat, poskytování IT a marketingových služeb a datové analytiky)
• orgány veřejné správy
• odborní poradci (účetní, auditoři, právníci a další obchodní kontakty)
Tyto třetí strany se mohou nacházet na území České republiky, v dalších zemích v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Znění platných zákonů o ochraně osobních údajů se v těchto zemích mohou lišit. Vstupujeme do smluvních vztahů výhradně s třetími stranami, u kterých jsme přesvědčeni, že dodržují odpovídající úroveň ochrany údajů s cílem chránit veškeré osobní údaje uchovávané v dané zemi a že tyto třetí strany budou vždy jednat v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů.
6. Vaše práva ve vztahu ke svým osobním údajům
Vaším právem je nás požádat o výpis Vašich osobních údajů, které uchováváme v databázi, a získat popis k jakým účelům jich bylo použito. V případě, že zjistíte, že námi uchovávané údaje o Vás jsou nepřesné nebo že účel za jakým byly získány již není nezbytný, prosím kontaktujte nás. Kontakty jsou uvedeny níže.
Dále máte následující práva:
• Právo na omezení zpracování – pokud nás chcete dočasně přestat podporovat, zpochybníte správnost údajů (dokud neprovedeme opravu) nebo pokud vznesete námitku proti zpracování údajů (než stížnost prověříme).
• Právo na vyřazení či výmaz – máte také právo po nás vyžadovat, abychom Vaše osobní údaje vyřadili nebo vymazali z databáze (včetně souhlasu s přímým marketingem to však neplatí v případech, kdy máme jiné právní odůvodnění pokračovat ve zpracovávání Vašich údajů nebo je jejich zpracovávání v našem oprávněném zájmu).
• Právo vznést námitku vůči zpracování z důvodu oprávněného zájmu – v rozsahu, v němž je zpracovávání Vašich osobních údajů.
7. Kontakty
Vaše osobní data a způsob jejich používání je k nahlédnutí v GDPR aplikaci.
Kontaktovat nás můžete na adrese:
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, o. p. s.
K Fialce 399/46
155 00 Praha 5
Česká republika
Tel: 226 258 101
nebo na e-mailu: pomahame@helppes.cz
Pokud chcete podat stížnost na způsob, jakým bylo s Vašimi osobními údaji nakládáno, kontaktujte nás a Vaše stížnost bude prošetřena. Máte rovněž právo podat stížnost k dozorujícímu orgánu (tj. Úřad na ochranu osobních údajů ČR, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).
8. Změny v prohlášení
Helppes o.p.s. si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení vzhledem k vývoji implementace a interpretace Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
9. Seznam třetích stran spolupracujících s Helppes o.p.s.
• BlueDRM GmbH
• Česká pošta, s.p.
• fundraising s.r.o.